Nederland of Egoland© Robbert Huijskens “Nederland of Egoland”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen marktwerking

 

 

 

 

 

 

 

toestemming foto © Jan Sibon

 

9 augustus 2011.

Dit is het derde deel van mijn drieluik. Oftewel, dit is mijn laatste deel inzake. Ik vraag alle aangeschrevenen wederom om een schriftelijke reactie binnen de wettelijke termijn van zes weken.

Hoe lang blijft de overheid vanuit ego-denken doofstom voor de realiteit?

Ik mag wel zeggen dat ik vanuit ‘meta-denken’ lekker bezig ben het ‘denken’ onder de loep te nemen.

Ik heb twee bijzondere reacties ontvangen op mijn tweede deel van dit drieluik, te weten van de SP-fractievoorzitter Emile Roemer en van de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Het verschil tussen deze twee reacties is verbijsterend en is de basis voor dit derde stuk van mijn drieluik.

Ik ben nu nog weer wat scherper en kritischer gaan denken over wat ‘onze’ samenleving kapot maakt, namelijk de menselijke ego’s.

De nieuwe realistische landsnaam van ons land is vanaf heden dan ook ‘Egoland’ en de naam ‘Nederland’ is vanaf heden opgeheven. Egoland is een veel beter passende benaming voor onze steeds meer onsamenhangende samenleving.  Dit geheel volgens de leer van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), waar mensen leren de feiten bij de echte naam te noemen.

Kent u de niet-erkende staat Sealand? Google het maar, die staat bestaat echt, vlak aan de grens van Groot-Brittannië. Het is wellicht een raar ‘denkding’, maar ook weer niet. Dus de naamsverandering naar Egoland is ook niet zo vreemd.

Hebt u de rellen van augustus 2011 in Engeland gezien? Dat is ons voorland.

Ik kan u niet dwingen, zou u wellicht even met mij mee willen gaan op een ‘denkreis’ en even uw eigen ego los kunnen laten? Niemand ziet dat u dat doet. En wilt u even met mij meezweven naar een wat afstandelijker blik op wat wij de samenleving plachten te noemen?

Kijk even vanaf een afstandje naar uw ego en naar de feiten.  Het kost u niets dan alleen wat van uw tijd.

 

De twee reacties

De twee beste reacties op mijn vorige stuk ‘Antwoord van Repliek’ zijn van

SP-fractievoorzitter en Tweede Kamerlid Emile Roemer en van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het verschil in deze twee reacties is verbijsterend, en ook niet verbijsterend.

Emile Roemer snapt exact waar ik eigenlijk over schrijf, het denken en dat ‘we’ dat in het onderwijs zouden dienen te implementeren (zie bijlage ‘Reacties, Conclusie van Antwoord).  De reactie van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie (dan wel zijn afdelingshoofd Operationele Zaken en Incidentmanagement M. Niesink) is 180 graden omgekeerd aan de reactie van Emile Roemer (zie bijlage Reacties, Conlussie van Antwoord).

Laat ik het heel simpel bij de woorden noemen:  ik heb in mijn ‘Conclusie van Antwoord’  het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgemaakt voor ‘snot’ door te stellen dat zij een ‘kinderpornografische, criminele organisatie’ is. Ik heb dat gedaan op een manier die geen ruimte voor discussie openlaat. Ik heb het niet geuit als mijn vrije meningsuiting,  maar als een ‘vaststaand feit’, dus als laster en smaad, als ik het niet bewijzen kan.

De minister van Veiligheid en Justitie draait zich in de reactie in het rond om vooral niet verantwoordelijk te zijn voor wat dan ook dat ik geschreven heb. De minister stelt zelfs dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn ‘aannames’ en dat ik die voor mijn eigen rekening moet nemen.

Goed, ga ik weer een stapje verder…

 

Justitie Nederland vormt en is samen met mij een pedofielenclub en ik lust Justitie Nederland RAUW en met huid en haar.

Ben ik boos? Ja! Ben ik terecht boos? Ja!

Mag ik mijn boosheid ventileren? Ja!  Mag ik met mijn boosheid iemand anders geweld aandoen? Nee!

Kijk, Henk Bres voert een actie tegen pedofielenvereniging Martijn. Op zich ben ik het met Bres eens, alleen werkt het niet. Het is alleen het inspelen op emoties en vooral niet ingaan op het denken van mensen. Het is alleen manipuleren van de gevoelens.   Pedofielen ontstaan op basis van hun zieke manier van denken. Het werkt daarbij net als bij cannabis: verbied je het, dan gaat het ondergronds. Dat is een keuze.  Beter is na te denken waar het vandaan komt en te pogen de oorzaak weg te nemen.   Maar ja, ik lijk wel een eenzame gek te worden, want ik doe niet mee aan ‘marktwerking’ en tevens doe ik niet mee aan het manipuleren van gevoelens van mensen.  Laat ik dus mijn boosheid op Justitie versus onze gezamenlijke samenleving wat nader onder de loep nemen.

Ik ben (onterecht) veroordeeld voor het meermaals plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige die onder mijn gezag was gesteld. Hoe dat in elkaar zit, daar ga ik, denk ik, nog een tof boekje over schrijven, een miskleun van de recherche à la Tristan van der V. Dat maakt niet uit, alles went.  Ik ben dus veroordeeld voor ontuchtige handelingen met een minderjarige. Dat feit zegt, als je het geheel volgens Forensisch Psychiatrische Kliniek-methoden beziet, dat ik ook pedofiele gevoelens moet hebben. Toch? Anders klopt de veroordeling toch niet? Of wel?

Goed, ik ben geen pedofiel, maar getuige de onterechte veroordeling door Justitie Nederland kan het niet anders zijn dan dat ik pedofiel ben! Toch?  Zijn we het daarover eens? Prima!

Oké, gaan we verder.   Justitie Nederland veroordeelt mij wegens seksuele handelingen met een minderjarige en acht dat bewezen. Justitie Nederland maakt binnen die zaak echter eigenhandig kinderporno van een van onze dochters als vals bewijsmateriaal tegen mij. Daarvan heb ik harde bewijzen. Het Openbaar Ministerie voegt dat door Justitie Nederland gemaakte vals bewijs toe aan het strafdossier. Ook daarvan heb ik harde bewijzen.  Dit betekent dat ik, expliciet bij naam en toenaam , veroordeeld ben voor pedofilie, want dat is de achterliggende grond van de veroordeling, dat Justitie Nederland ook een pedofielenclub is, want zij heeft eigenhandig van onze dochter kinderporno gemaakt. Vervolgens mag de lezer de reactie lezen van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie (bijgevoegd).   Geachte minister Ivo Opstelten en voormalig minister van Justitie Piet-Hein Donner, wij vormen vanaf heden dus samen een fijn pedofielenclubje. Laten we ons clubje een eigen naam geven, de Pedofielen Club Justitie Nederland (PCJN).

Zou het niet veel eenvoudiger zijn als Justitie Nederland haar fouten inzake onze veroordeling zou toegeven? Maar ja, dan kom je wel aan de ego’s van de mensen die binnen Justitie Nederland werken en aan hun persoonlijke carrière-ego’s.

Ik ken de media en ik weet dat als overheidsdienaren een fout maken, mensen dan dankzij de media willen dat er koppen rollen. Ook dat vind ik doorgeslagen, psychisch ziek mediagedrag vanuit marktwerking.  Als iemand zijn of haar fout toegeeft, dan vind ik het meer dan mooi. Dat is ridderlijk.  De politie heeft haar fout inzake de wapenverlofverlening aan Tristan van der V.  toegegeven. Dat is ridderlijk!

Zolang Justitie Nederland een en ander niet rechtzet, blijf ik ondubbelzinnig zeggen dat zij een pedofielenclub is. Justitie Nederland is inzake onze valse zedenzaak onridderlijk.  Ik ga nu door naar mijn volgende overwegingen.

 

Waarom kunnen bestuurders hun fouten niet toegeven?

‘EGO’ is het antwoord op deze vraag.

Het ‘ego’ is een psychische ziekte. Bij het ego draait alles om jezelf. Je geeft een ander geen kans ook maar iets te zeggen over je ego en desnoods lieg je de hele wereld bij elkaar of dood je de spreker.    Waarom is dat zo? Omdat mensen heel vaak hun status hebben opgebouwd door foutloos te zijn. Nou, laat ik u wat zeggen: niemand is foutloos.   Justitie Nederland vaart echter op het denken foutloos te moeten zijn en juist dat maakt Justitie Nederland inmiddels maatschappelijk totaal ongeloofwaardig.  Medewerkers van de rijksrecherche hebben onlangs hun bevindingen inzake de schietpartij van Tristan van der V. bekendgemaakt. Hun eerlijkheid siert hen. Namelijk, zij hebben de fout van het politiesysteem toegegeven. Dat geeft respect.

In mijn ‘Conclusie van Antwoord’ van 15 mei 2011 heb ik de bevindingen van het onderzoek van de rijksrecherche van 11 juli 2011 inzake de schietpartij van Tristan van der V. reeds vanuit mijn denken bekendgemaakt en expliciet opgeschreven. Had ik dus op 15 mei al gelijk?  Ik denk in feiten en vanuit logisch denken. Ik denk niet vanuit ego, maar vanuit samen.  Voor de meeste mensen en vooral mensen die status nastreven, dus mensen die graag dominante leiders zijn, is dat een ‘no-go-think-area’.   Mensen die leiding willen geven, maken geen fouten, nooit, never. Liever liegen zij alles bij elkaar, ook ten koste van mensenlevens, dan dat zij hun volstrekt normale fouten toegeven.

Kijk, ik ben géén ontkennende ‘verdachte’ geweest anno 1996/1997. Ik heb namelijk alles toegegeven, expliciet, zelfs méér dan dat, omdat ik psychisch de weg was kwijtgeraakt door de extreme verhoren. Maar wat ik in alle openheid heb toegegeven, bleek niet strafbaar. Het bleek een valse zedenaangifte.

Justitie Nederland zat met een probleem: met twee door haar inmiddels psychisch kapotgemaakte mensen, mijn lieve partner en ik. Hoe kon zij haar ego daaruit redden?

De minister van Veiligheid en Justitie heeft nu met zijn antwoordbrief waarin hij niet inhoudelijk op mijn ‘Antwoord van Repliek’ in wenst te gaan en daarbij nadrukkelijk aangeeft dat hij mij daarmee geen gelijk geeft, juist daarmee het omgekeerde gedaan, namelijk mij gelijk gegeven.

Nog even over de Afghaanse familie Qadiri en minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel. Wat een ego is die minister Gerd Leers. Het verleggen van de verantwoordelijkheid is wat bestuurders doen om de fouten van het systeem meer te eren dan de menselijke maat.  Wat de familie Qadiri heeft gedaan, is niets meer en niets minder dan gebruik te maken van de mogelijkheden die de Nederlandse wet hen geeft. Als uitwijzing dan niet mogelijk blijkt, omdat de gehele procedure kinderen heeft voortgebracht die gewoon Nederlanders zijn, dan doet de minister alsof dat de fout is van de familie Qadiri.  Niets is minder waar. Het is de fout van het wettelijk systeem en de uitvoering daarvan. Oftewel, een en ander ligt voor 100 procent op het bord van minister Gerd Leers. Wijst minister Gerd Leers de kinderen Qadiri uit, dan is hij onmenselijk bezig op basis van falende wetgeving. Nu kun je het ministerschap en de mens Gerd Leers natuurlijk scheiden, maar als het over normen en waarden gaat, zijn beiden één persoon.   Vanuit dit realistisch feitelijk denken ga ik door…

 

Wat maakt de samenleving kapot en wat is er aan de hand? Hoe kunnen we mogelijk financieel bezuinigen. Hoe voorkom je dat terroristen ontstaan?

Ik heb al eerder geschreven dat ik een terrorist van het denken ben! Eigenlijk hoor ik dus tot de groep Karst T., Tristan van der V. en de Noorse terrorist Anders Breivik. Maar ik doe niet wat zij doen! Wat zouden de gelijkenis en het verschil kunnen zijn?  Het grootste verschil is dat ik midden in de samenleving sta en functioneer, mijn denken breed deel, ondanks het zwijgen, liegen, inadequaat reageren van en door de vanuit ego denkende overheidsdienaren.  Feitelijk reageren de overheidsmensen zelf vanuit hun ivoren torentjes meer zoals Karst, Tristan en Anders deden. Ze zwijgen en zitten lekker hun eigen denkding te doen, omwille van hun ego’s, net als die idioten Karst, Tristan en Anders in hun eigen spelonken hun denken los van iedereen zaten te ontwikkelen.  Zijn de acties van Karst, Tristan en Anders niet allemaal ego-daden? Ego-daden die dwars staan op de samenleving? Een roep om aandacht ?  Karst, Tristan, Anders en ik, Robbert, waren/zijn allen niet blij met hoe de overheden, politici en media handelen, hoe zij de wereld kapotmaken. Ego’s maken de samenleving kapot.  De meeste religieuze leiders zijn ook niets meer dan ego’s die een god gebruiken of misbruiken als hun schildknaap. Wat maakt mij nou anders? Ik denk anders! Mijn doel is u wakker te schudden.

Mijn gedrevenheid komt voort uit wat mensen elkaar allemaal aan leed aandoen vanuit hun egoïstische belangen. Normen en waarden zijn lege woorden geworden.  Als je vanaf een afstand naar de feiten kijkt, dan staat de wereldeconomie op instorten, vreten we de grondstoffen van de wereld in rap tempo leeg, vervuilen we de wereld ernstig en komen we wereldwijd met een te grote bevolking te zitten. Maar nee, de economie staat boven alles, het ego regeert.  Hoe ziet de wereld er over tweehonderd jaar uit? Hoe ver gaat de mens, die macht heeft of wil vanuit het ego-belang? Die mens gaat ver, heel ver!

Mijn motivatie haal ik uit verschillende factoren: ernstig psychische misbruik in mijn jeugd, de enorme problemen die mensen hebben met hun seksualiteit en de ellende die daaruit voortkomt, zoals scheidingen, kindermisbruik, ruzie, depressies, moord en doodslag; de wereld die wordt leeg- en opgevreten; de valse zedenzaak, de foute veroordeling en de fouten van het complete justitiële systeem incluis de advocatuur; alle ellende die ik wereldwijd heb gefilmd. Ja, dat is nogal wat. Is het teveel?

René Lancee zei me in april 1997: ‘Ga het strafdossier analyseren.’ Dat heb ik gedaan en het analyseren is niet meer gestopt. Ik wist het niet, maar ik ben een ‘meta-denker’ geworden. Wat is meta-denken?

Bron: www.praktijkmeta.nl

‘Meta-denken’ betekent ‘denken over denken’, omdat ‘meta’ ‘overstijgend’ betekent. U leert dus als het ware uw eigen denken c.q. gedachten te overstijgen door daar over na te denken. Dit doet u in de vorm van uitdagen (d.w.z. u stelt kritische vragen omtrent de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, de zin en het nut van uw ‘automatische gedachten’) of door functionele gedachten te bedenken bij een gewenst gevoel als doel.
Automatische gedachten zijn vliegensvlug, (bijna-)onbewust en roepen ongewenste emoties op. Hierdoor komt u in een vicieuze cirkel, of sterker nog, in een neerwaartse spiraal van denken, voelen en handelen.
Door grip te krijgen op deze aangeleerde denkgewoonten, kunt u invloed uitoefenen op uw gevoelswereld. Gewoonten kan men namelijk niet alleen aan-, maar ook afleren.

Ik heb door de jaren heen twee lijnen in mijn denken gekweekt: mijn Denk- ABC en mijn WOER-normen en -waarden.

A Denken versus voelen, B Realiteit versus fictie, C Eten, drinken, seks, slapen.

W Waarheid, O Openheid, E Eerlijkheid, R Realiteit.

Dat ik een meta-denker ben geworden, weet ik pas sinds enkele weken. Ik kende de term niet.

Mijn Denk-ABC en WOER-normen zijn leerbare Meta materie die, als je dat vanaf groep 1 van de basisschool invoert en implementeert in het onderwijs, mensen stabieler maakt, beter en logischer laat nadenken, minder angstig maakt. Bovendien geeft het minder depressies en maakt het relaties stabieler. Het is heel gewoon kennis.

Op zowel mijn essay ‘Alles is omgekeerd’, als op mijn  ‘Antwoord van Repliek’ (www.hoedenkik.nl) heb ik slechts één directe serieuze reactie mogen ontvangen en wel van SP-fractievoorzitter Emile Roemer.  De heer Roemer begreep heel simpel waar het mij om gaat, namelijk mensen deze kennis leren.  Voer je het meta-denken in het onderwijs in, leer je mensen over hoe hun hersenen werken, hoe liefde en seksualiteit in elkaar zit, hoe mensen in hun denken geprogrammeerd worden en vaak dommer gehouden worden dan ze zijn, dan leer je mensen stabieler met hun gevoelens om te gaan en dan krijg je een stabielere samenleving.   Frappant zijn het uitblijven van reacties, de verder inhoudsloze reacties of angstreacties. Als meta-denker ga je dan weer nadenken waarom de overheid zo’n angstdenker is en het volk dus kennelijk liever dom houdt. Dat kan niet anders dan egoïstische redenen hebben. Het volk bestuur je namelijk het beste door het volk dommer te houden dan ze is en met angsten.

 

De programmering van het denken

Ik zou wel eens een onderzoek willen inzien naar het seksleven van despoten en tirannen. Ik denk namelijk dat het wellicht altijd seksueel gefrustreerden zullen zijn, die hun frustraties uitleven met macht over anderen.  In de basis is ieder mens gelijk, als hij of zij geboren wordt en seksueel is de mens van nature een hedonist, een mens die seksuele lust wil beleven. De hedonistische wensen ga je cultiveren. Dat is de eerste ‘leerstap’ die algemeen wordt weggelaten, ontkend wordt, waar men onbekend mee is, omdat men klakkeloos aangeleerde kennis doorgeeft. In die hedonistische basislaag ontdekt de mens hoe hij of zij seksueel is. Laat je die stap weg, dan geeft dat gegarandeerd mensen met psychische kreukels.  Ik ken er genoeg in mijn omgeving. De scheidingen, een miljoen depressieve mensen, verdriet, 70 procent van de jaarlijkse moorden, kindermisbruik, niet weten hoe een mens zichzelf is, allemaal omdat dit eerste kennisstapje hen wordt onthouden.  De vraag Wie ben ik? aan jezelf mogen stellen, wordt onderdrukt  en ondergesneeuwd, omdat volwassenen hun eigen scheve denkscript doorgeven aan de jeugd.   De geboren mens wordt aangeleerd te denken als moslim, christen, heiden, humanist, heteromonogaam, etc. zonder zich te hebben kunnen verdiepen in hoe de eigen basis eigenlijk is. Dat geeft mensen met psychische kreukels, depressies, angsten, etc. Want wat oordelen in hun eigen denken inmiddels vastzittende mensen over andere mensen, als de basis van die ander in hun basale, hedonistische behoefte anders is dan 100 procent heteromonogaam. De afwijzing en de haat, de vervolging, de zelfmoorden.  De meeste wereldproblematiek komt voort uit aangeleerd doorgegeven scriptdenken zonder dat die mens daar zelf meta-gedachten over heeft kunnen vormen. Daar heb ik uitgebreid over geschreven in mijn vorige stukken.

 

Verder denken

Dan ga je verder denken over wat een reden van de overheid kan zijn om het volk dommer te houden dan nodig is, want de kennis is er al. Door het volk met angst te regeren/besturen kun je gemakkelijker je eigen egoïstische belangen bereiken.

Welke belangen zijn dat dan? Ik stel mezelf die vraag vanuit de feiten dat het financieel systeem op instorten staat en zijn einde heeft bereikt, omdat het alleen kan overleven met groei en de maximum groei bereikt is. De eenwording van Europa had slechts één doel, namelijk verdere economische groei mogelijk maken. Nu zie je de gevolgen, als je het maximum overschrijdt.   Kijk naar de staatsschulden wereldwijd en je ziet dat alle landen, behalve enkele minilandjes waar je niet wenst te wonen, enorme staatsschuld hebben. De Verenigde Staten hebben 14,3 biljoen dollar staatsschuld, bijna 100 procent van het bruto nationaal product (BNP). Nederland heeft 406 miljard euro staatsschuld, zo’n 63 procent van het BNP. Dan al die andere landen met enorme staatsschulden.  Mijn bedrijfje heeft een kleine zakelijke schuld: 12 procent van mijn jaarlijkse bruto omzet (BNP) is gefinancierd. Banken vinden mijn bedrijf een enorm risico! De wereldeconomie is heden niet meer dan een pokerspel geworden met fictief geld.

Waar komt dat geld vandaan? Dat geld komt van banken en aandelen van mensen die (meestal) niet in regeringen zitten. De wereld van de adelhouders. Al die landen met staatsschulden zijn dus financieel eigenlijk in de handen van de financiers.  Doel van deze adelhouder is zichzelf verrijken op basis van schulden van anderen. Het volk betaalt de rente, dat is het hele economische systeem. De economie van de beurzen draait op basis van schulden maken en daaraan verdienen over de rug van de gewone burger. Dat is het speerpunt van de politiek en de banken.   Werknemers worden steeds meer iets wat te verhandelen is, werkgevers willen steeds minder risico dragen. Steeds meer mensen worden inhuurkrachten, de moderne slavernij. De werknemer als verhandelbaar product. De tweedeling wordt groter en groter, want landen financieren zich met leningen van adelhouders middels de banken. De adelhouder wil meer, meer, meer, dus er moet ergens gesneden worden en dat doe je in het salaris van de werknemer. Dit is al zo’n twee decennia gaande.

Kijk naar de wettelijke bescherming voor de inhuurkracht/uitzendwerknemer. Na twee jaar dient een werkgever de inhuurkracht in vaste dienst te nemen. Zo is de wet bedoeld, maar wat die wet feitelijk bewerkstelligt, is dat mensen die twee jaar succesvol hebben gewerkt er voor een half jaar worden uitgegooid. De vaste werknemer is reeds een economisch vies object geworden, een gevaar voor je winst of sluitend houden van je begroting. De mens als handelswaar, als werkslaaf nodig, maar zonder risico.

De adelhouderswereld groeit intussen en verrijkt zich verder. Staten financieren zich verrot met geld van de adelhouders, de rente wordt opgebracht door de werknemer/het volk en uiteindelijk is het de ongebreidelde ego-drang naar nog rijker zijn van de adelhouder die de economische wereld onderuittrekt. Uiteindelijk wordt de scheefgroei, door deze ego’s veroorzaakt, zo groot dat het systeem vanzelf inklapt.

Maar ja, de mensen binnen de overheden hebben ook zo hun ego’s en die willen ook graag bij die adelhouderswereld gaan horen, dus doe je mee aan het systeem.  De ziekte van dit systeem erkennen, daarvoor dien je in je autonome normen en waarden ridderlijk te zijn.

Dus wie besturen de wereld echt? De grootaandeelhouders. De groep mensen die niet democratisch, maar vanuit ego en zelfverrijking denkt en de burger betaalt voor hun decadentie.  Hoe ging de eerste beurs van Amsterdam ook weer onderuit? Rellen in Londen, Londen in brand? Diefstal, plundering, het beest in de mens staat op? Ego’s, allemaal ego’s. Neem Bill Gates, hoe blind is de mensheid. Hij geeft 1 miljard dollar, zodat kinderen in arm Afrika kwaliteitsinjecties kunnen krijgen. De zaal staat op en Gates krijgt een staande ovatie. Mooi media-offensief. Maar wat zijn de feiten? Bill Gates heeft zo’n dikke 50 miljard dollar. De economische crisis van 2008/2009 heeft hem wat miljarden gekost, maar dat heeft hij alweer rechtgetrokken. Wat is 1 miljard dollar voor Bill Gates? Dat is slechts een kleine fluctuatie in zijn financieel bezit. Iemand die van de bijstand leeft en 1 euro aan een goed doel geeft, brengt een groter offer en krijgt geen staande ovatie.  Bill Gates zet zijn geld uit tegen rente, die rente betaalt de burger, een cirkeldenken dat lijdt tot rampen. Allemaal blinden.

Denken over wat en wie nu die andere laag is die werkelijk sturing geeft aan de wereld, brengt de Bilderberggroep in mijn gedachten. Niet de hotelketen, maar de groep die bedacht en in 1954 opgericht is door Prins Bernard in een Bilderberg-hotel. Een groep wereldleiders die af en toe een besloten (ademocratisch, niet open) bijeenkomst heeft, waar zij de wereldproblematiek bespreken, de koersen uitzetten, etc.   Aangezien er weinig voor het publiek toegankelijke informatie is, dien ik te gissen op basis van wat ik op internet vinden kan over de Bilderberggroep. Haar streven is wereldleiderschap vanuit nobele bedoelingen, wereldvrede. Een mooi streven, toch? Worden daar complotten gesmeed? Gaat het om samenzweringen? Mensen denken al snel dat ik denk in samenzweringen. Maar ik denk niet in samenzweringen! Ik denk in fouten die mensen maken en die zij vanuit hun ego’s en carrièredrang niet kunnen of durven toegeven.    Neem ons hele avontuur met justitie inzake de valse zedenaangifte. Dat was géén samenzwering. Wel ontstond het door een jonge volwassen vrouw met zware seksuele psychische problemen en haar psychisch zieke broertje, die haar ondersteunde met een valse aangifte. Vervolgens reageerde de recherche onprofessioneel vanuit een kokervisie en sloopte zij mijn partner en mij psychisch. En toen wij ontdekten dat de recherche fout zat, kon of wilde justitie haar fout niet toegeven, en tot op heden wenst zij dat nog steeds niet toe te geven.   Ik stuurde in 1997 een fax naar de toenmalige directeur van de Evangelische Omroep, Henk Hagoort. Ik deed dat op de algemene fax en schreef daar met koeienletters op ‘vertrouwelijk’. Mijn vraag was hoe de recherche de EO vooraf had geïnformeerd. Henk Hagoort reageerde door mij de fax te retourneren met daarop met een dikke stift geschreven: ‘Er is geen complot versus Huijskens.’ Ik was stomverbaasd. Ik dacht ook toen niet in complotten. Ik dacht toen al in feitelijk gemaakte fouten en die openbaar krijgen.  Uiteindelijk bereik ik met veel klachten en rechtszaken het niveau dat ik de waarheid ken en heb en dat Justitie Nederland in de breedste zin van de organisatie, incluis de advocatuur, haar fouten niet kan noch wenst toe te geven, met als gevolg dat ik Justitie Nederland op basis van bewijsbare feiten nu samen met mij Pedofielen Club Justitie Nederland kan noemen, puur omdat de ego’s binnen justitie groter zijn dan het belang van de waarheidsvinding en rechtspraak aldus ‘onrechtspraak’ wordt.

Was dat hele circus, de enorme juridische dwalingen, een complot? Nee, het was fout op fout op fout en tot op de dag van vandaag kan de overheid dat niet toegeven. Dat is de essentie van de verloedering van de wereld: leidinggevende ego’s die hun fouten niet durven noch kunnen toegeven, uit ego-belang.

De economie rust op een fout, namelijk op de oneindige groei en dat wordt niet toegegeven. De eenwording van Europa berust op een fout. De gevolgen daarvan worden zichtbaar. De wereldbevolking groeit uit tot onbeheersbare grootte, maar dat wordt niet uitgesproken. Grondstoffen raken op, maar dat wordt niet toegegeven. De aarde vervuilt steeds meer omwille van de economie, maar wordt niet toegeven. Bijna iedere politieke keuze is gebaseerd op economie, maar wordt niet toegegeven. Nederland was fout in de oorlog in Indië, maar dat wordt niet toegegeven.  ‘Short selling’ op de beurs is nu net even verboden, in Nederland nog niet, maar juist dat is het denken binnen overheden, beleid voor de korte termijn om een probleem tijdelijk op te lossen, je probleem ‘short’ oplossen, niet duurzaam.

VVD’er Frits Bolkestein was tegen de eenwording van Europa. Hij werd uitgenodigd voor een Bilderberg bijeenkomst. Bolkestein was na zijn bezoek voor de eenwording van Europa en kwam in het Europees Parlement terecht. Een ego-ding?  Er zijn meer meta-denkers in de wereld en ga je eenmaal zoeken op internet, dan val je van de ene verbazing in de andere.

 

Je blijft je meta-verbazen

Ik ga geen conclusie verbinden aan wat ik allemaal gevonden heb op internet. Dat laat ik over aan mensen als de ministers van justitie, politici, en andere, gewone mensen net als ik. Ik weet wel één ding en dat is als de helft van wat ik gezien heb waar is, ik wellicht wat meer zie waar de onzichtbare wereldleiders op aansturen. Een samenzwering? Nee. Foute keuzen? Tsja.

Bron: InfoNu.nl, Ssandra3108 (met toestemming van Sandra) Artikel ‘Bilderberggroep (Illuminatie) en totale wereldcontrole.’

Doelstelling Bilderberggroep: totale wereldcontrole

De totale macht over de wereld en onderwerping van de mens is de doelstelling van de Bilderberg groep. Dit is geen suggestie of een bewering in het wilde weg. Leden van de Bilderberggroep hebben uitlatingen gedaan waarin zij dit onderschrijven en die zijn opgetekend door journalisten. Men noemt de Bilderberggroep ook wel de Nieuwe Wereldorde of de Illuminatie. Er is op het web voldoende informatie te vinden over de Bilderberggroep, Illuminatie en Nieuwe Wereldorde die hetzelfde zijn. Volgens deze informatie wordt/zou het totale wereldgebeuren inclusief natuurrampen nauwkeurig geregisseerd worden door deze invloedrijke en machtige groep. Zo zou de Bilderbergroep de bevolking dom willen houden door vaccinaties en tot stand brengen van ziektes en mag de bevolking niet weten hoe het wereldgebeuren tot in de puntjes geregisseerd wordt door de Illuminatie. Belangrijke mediamensen zouden lid zijn van de Bilderberggroep. Wie informatie over de Bilderberggroep leest op internet, ziet niet zelden dat het verband wordt gelegd tussen de ‘chemtrails’ en de Illuminatie. Sinds de chemtrails (chemische lozingen in de lucht) waargenomen worden, zijn de gezondheidsproblemen in de wereld toegenomen (verwarring, alzheimer, kanker, griep, allergieën, ademhalingsproblemen) en volgens kritische informatie over deze groep invloedrijken zou dit in hun plaatje passen, omdat onwetende burgers leiden tot onderworpen burgers en dit een noodzakelijk ingrediënt in de totale wereldcontrole is.                                                                                                                                     Behalve invloedrijke personen uit de inleiding van dit artikel (Prins Bernhard, Koningin Beatrix, politici, bankeigenaren, ondernemers, wetenschappers) een kleine greep uit de leden van de Bilderberggroep:

Medicijnfabrikant Roche Fabrikant van Tamiflu. Enkele wetenschappers hebben ontdekt dat de Mexicaanse griep komt door Tamiflu. Het scenario zou als volgt zijn: grote bangmakerij in de wereld door media, oproep tot inenten met als gevolg Mexicaanse griep.

Secretaris-generaal Anders Foch Rasmussen van de NAVO Die verklaarde dat oorlogen voorkomen niet het hoogste doel is.

De Amerikaase president Barack Obama Die in zijn gezondheidsplan heeft laten opnemen dat de overheid van de Verenigde Staten bepaalt op welke manier en wanneer mensen aan hun einde komen om kosten te besparen.

De Franse president Nicolas Sarkozy ‘God is dood, Frankrijk leeft. Hoe groter onze wereldmacht, hoe beter we onze superioriteit bewijzen. Teneinde onze wereldinvloed verder uit te breiden, openen wij legerbases, marinehavens en guerrillatrainingskampen in de Verenigde Arabische Emiraten.’

De Paus ‘Zolang God slaapt, ga ik in mijn soevereine almacht tot actie over. Ik zet God even op een zijspoor. Van hem is weinig te verwachten op dit moment. Ik doe het zelf wel.’

Aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury ‘In Groot-Brittannië wordt geen enkele fundamentele, kerkelijke beslissing genomen zonder de zeer gerespecteerde inbreng van de werkgroep van het Bilderberg Genootschap. Ik weet dat vele collega’s in de wereld dezelfde werkwijze hanteren.’

Bankier Michael Rothschild ‘Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zorgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scene gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben. Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen U het plezier te denken dat U het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft de Bilderberggroep aan U een simpele boodschap: bemoei U nergens mee, wij zorgen overal voor.’

Topman Jürgen Schrempp van Daimler-Benz ‘De door de Bilderbergers bereikte consensus is de achtergrond voor de politiek, die overal ter wereld gevoerd wordt en gevoerd gaat worden.’

Bankier David Rockefeller sr. ‘Wij hebben een genootschap opgericht, dat wij hebben genoemd naar het hotel waar wij ons convenant opstelden. Dit genootschap zal regelmatig bijeenkomen; de bedoeling achter elke Bilderbergconferentie is de schepping van een doelgerichte aristocratie van Amerikanen en Europeanen en het bereiken van overeenstemming over politieke, economische en strategische kwesties bij hun gezamenlijke heerschappij over de wereld. Wij zullen ons ontwikkelen tot een mondiale schaduwregering. Laat niemand een poging wagen zich tegen onze club te verzetten. Aangezien meer dan 80 procent van al het geld in de wereld in het bezit is van onze leden, behoeft geen mens ook maar enige twijfel te hebben over de onbegrensde wereldmacht van de Bilderbergers.’

Prins Bernhard ‘Wereldwijde crisissituaties en economische depressies kunnen maar op één manier worden voorkomen: verantwoordelijke invloedrijke leiders moeten de wereld besturen, zonder dat iemand het merkt. Daarom heb ik een conferentie georganiseerd van gelijkgestemde vertegenwoordigers uit alle delen van het economische, politieke, industriële en militaire leven.’

Topmannen van Esso en Shell

Rompaert, Bondskanselier Angela Merkel, Europees Commissaris Neelie Kroes

Microsofttopman Bill Gates heeft een theorie bedacht om populatie te verminderen.

Tot zover.   Tsja, wat een onzin, niet dan?

Ik schreef al dat we een wereldprobleem hebben. Als ik dat snap, dan snapt de Bilderberggroep dat ook, toch?

De economie is niet meer houdbaar. De grondstoffen raken op. De wereld vervuilt in alle opzichten. We zijn met te veel mensen op de wereld en de wereldbevolking groeit.                                                                                                                                       Ga ik nu wat internetontdekkingen van mezelf op deze ‘onzin’ leggen, de informatie is allemaal te vinden op internet. Het is maar net of je als mens daarin geïnteresseerd bent of dat je ego je blik vertroebelt.

 

HAARP

 

Wat is HAARP? HAARP is een High Frequency Active Auroral Research Program van de Amerikanen. Het is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder meer op hoogfrequente elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Andere onderzoeksgebieden zijn inzicht verkrijgen op het gebied van radiogolven, communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder in Noorwegen en Rusland. Het project is gestart in 1993 en zal twintig jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Dit is HAARP Alaska:

 

 

 

 

 

 

 

Maar er zijn wereldwijd al veel meer HAARP-installaties.

 

 

 

 

 

 

 

Wat doet HAARP? HAARP Alaska stelt op zijn website niet meer elektriciteit te gebruiken dan een gemiddeld huisgezin. De waarheid is dat als ze op vol vermogen draaien, ze gebruikmaken van een geheel eigen kolenelektriciteitscentrale op hun eigen terrein.  HAARP Alaska is een geheime operatie, die eens per twee jaar een open dag geeft.  Ze stellen dat zij onderzoek doen naar de ionosfeer i.v.m. verbindingen leggen en dit doen met High Frequency-signalen die zij in de ionosfeer zenden. Echter, HAARP werkt met Extreme Low Frequency (ELF).  De HAARP-installaties staan op de Europese lijst van mogelijke terroristische gevaren, die nader onderzoek behoeven.

Wat doen ELF-stralen? Ik ga mijn huiswerk niet aan de lezer voorleggen. Zoek het zelf maar op. Alles is te vinden met wetenschappelijk bewijs op YouTube. Bij ELF-stralen van HAARP komt er een grote warmte vrij. Er komt zelfs een uitwaardse bolling in de iononosfeer bij hoog vermogen uitzenden.  ELF-stralen kunnen het weer beïnvloeden. Sinds de HAARP-installaties er zijn, zo vanaf ongeveer 1995, is het wetenschappelijk duidelijk dat er meer natuurrampen, grote overstromingen en extreme weersomstandigheden voorkomen. Ons weer over de seizoenen is veranderd.   ELF-stralen kunnen worden gegenereerd in dezelfde frequentie als de frequenties die van nature ontstaan bij aardbevingen, ELF-frequentie 2.5.   ELF-stralen van WAARP-installaties zijn richtbaar. Je kunt bepalen waar de lage trilling-stralen via de ionosfeer weer op aarde terechtkomen. ELF-trillingen dringen diep in de aardkorst door.   Wat deed HAARP zo’n drie dagen voor de aardbeving en tsunami in Japan tot zo’n twee uur na de ramp? Zoek het op!

Wat doen ELF-stralingen met de hersenen? De Russen zijn hier al decennia terug mee beziggeweest. Daar zijn ze inmiddels mee gestopt, zo ik begrijp. Ook de Russen hebben hun HAARP-installatie. ELF-stralen kunnen in de hersenen van mensen doordringen. Bekijk op YouTube de videoserie van journalist en ex-marinier Jesse Ventura over de HAARP-installatie in Alaska en wat hij ontdekte.  ELF-straling kan doordringen in de hersenen van de mens zonder gebruik te maken van ogen, oren, het ruiken en proeven van de mens. Zoek het op!  Is HAARP het nieuwe schadevrije wereldwapen, beter dan de atoombom, dat mensen kan vernietigen zonder schade te doen aan de infrastructuur? Zouden Haïti en Japan vingeroefeningen zijn, die uit de hand zijn gelopen?

Is dit een anti-raketaanval-radar of een drijvende HAARP-installatie?

 

 

 

 

 

 

 

Kan dit waar zijn? Is dit onzin? Wat is er nodig om dit functioneel te laten zijn?

 

De 9/11 conspiracy

Is er een 9/11 conspiracy? Ik geloof van niet. Dat zie je namelijk aan de gevolgen.   Wel geloof ik in foute keuzen die gemaakt zijn vanuit ego-belangen. De foute keuzen stapelen zich op tot mensen niet meer terug kunnen komen op hun keuzen vanwege hun ego.  Met alle respect, journalisten zijn steeds minder onderzoeksjournalisten, maar slechts doorgevers van hapklaar aangeleverde informatie ter vermaak van de kijkers en ten behoeve van de kijkcijfers, die als je doorredeneert, uiteindelijk allemaal weer ten goede komen aan de adelhouder. De media in close contact met de politiek, kijk naar de Engelse uitwassen. Dat gaat in Nederland al decennia net zo, too close to call.   Het totaal van de wereld is ook niet zomaar te besturen, maar wel te manipuleren door een groep, zolang de massa haar denken maar niet ontwikkelt.

Zomaar wat links:

Reuters; Disasters quadruple over the last 20 years: Oxfam

http://www.reuters.com/article/2007/11/25/us-britain-climate-oxfam-idUSL2518480220071125

USGS earthquakes

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/

European Parliament, report on the environment, security and foreign policy

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//EN

Haarp Alaska

http://www.haarp.alaska.edu/haarp/status.html

Het Amerikaanse ministerie van defensie geeft in dit stuk toe dat er wapens zijn die het weer kunnen veranderen en aardbevingen kunnen veroorzaken

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=674

NuffRespect, zoek even naar video. Deze negentien documentaires zijn kort. Ze schakelen automatisch door. Als 50 procent waar is, is het nog steeds schokkend.

Of deze documentaire: Loose Change second edition

http://video.google.com/videoplay?docid=7866929448192753501#

Of deze YouTube-blokkering van de film van Jesse Venture over HAARP 1

http://www.youtube.com/watch?v=uZOt29NR0FY

Haarp 1 van Jesse Ventura, die nog wel werkt

http://www.youtube.com/watch?v=iQvaATUWr0c

Of websites die tegen dit denken zijn

http://www.cracked.com/article_15740_was-911-inside-job_p2.html

Of deze ‘debunking 9/11’ critici

http://www.debunking911.com/

Of deze, die zeer interessant is, omdat een BBC-verslageefster op basis van een persbericht live vertelt dat gebouw 7 van het World Trade Center is ingestort, terwijl het achter haar nog overeind staat

http://www.liveleak.com/view?i=49f_1172526096

Of deze over de mogelijk drijvende HAARP-installatie

http://stevebeckow.com/2011/05/floating-weather-control-system-in-seattle/

Eigenaar Larry Silverstein van de Twin Towers en WTC 7

http://www.silversteinproperties.com/

 

Zo kan ik nog wel even doorgaan.

U kunt pas een eigen mening hebben over de opsomming die ik nu geef, nadat u bovenstaande links hebt bekeken en erover hebt nagedacht en hebt nagedacht over waar uw ego-hart ligt.

Projectontwikkelaar Larry Silverstein wilde af van het deTwin Towers en gebouw 7. Deze gebouwen renoveren was extreem kostbaar.

In gebouw 7 lagen zwaarwegende bewijzen tegen diverse overheden opgeslagen.

De BBC bericht live op basis van een voortijdig persbericht dat gebouw 7 is ingestort, terwijl het nog staat, dus iemand wist van tevoren dat het neer zou gaan.

De Amerikaanse regering had een nieuw Pearl Harbor nodig om het Midden-Oosten te kunnen binnenvallen voor meer macht.  De ene hand wast de andere.  Bestudeer de documentaires en je kijkt anders, zelfs als slechts 50 procent van de feiten waar zijn.

De familie Bin Laden was eerst vrienden met Amerika, had daar een bank en direct contact met de top. Er is bitter weinig feitelijk bewijs van het handelen van Osama Bin Laden. Wel zijn er valse video’s met een nep-Osama of vage bewijzen. Bin Laden is na zijn dood nooit getoond.

Dick Cheney had de leiding over North American Aerospace Defense Command (NORAD) op de dag van de aanslagen op het World Trade Center. F16’s waren op oefening elders. Generaals waren in hun bevoegdheid beperkt. Er werd niet ingegrepen. Er gingen geen F16’s  de lucht in. Deze waren ver weg gemanoeuvreerd op een oefening. De gebouwen gaan alle drie gecontroleerd in ‘vrije val’ neer.  De Verenigde Staten hadden de valse motivatie ‘the war on terror’  te openen voor meer macht.  Larry Silverstein zet nieuwe gebouwen neer. Dat is goedkoper dan de oude renoveren. Het opruimen gebeurt op kosten van de overheid, dus op kosten van de burger.  Op het Pentagon valt geen vliegtuig, maar een raket. De restanten daarvan lijken op een raketmotor. Er zit een rond gat in het Pentagon. In Pennsylvania worden geen wrakstukken noch lijken gevonden. Alles lijkt verdwenen.  Als dit alles waar is, heeft de Amerikaanse regering dan burgers opgeofferd voor een groter plan, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn? Zouden ze dat echt doen?

De Tweede Wereldoorlog heeft 75 miljoen doden opgeleverd. Acht miljoen joden zijn om het leven gebracht.  Hebben de Fransen in de Tweede Wereldoorlog met 9000 politiemensen de Duitsers geholpen bij de razzia in Parijs om 12.884 joden op te pakken, waarvan 4.051 kinderen, 5.802 vrouwen en 3.031 mannen? Slechts 881 van die  joden overleefden de oorlog. Het is gebeurd. Place des Martyrs Juifs du Vélodrome d’Hiver is de plaats van het herdenkingsmonument. Pas na 53 jaar erkende de Franse president Jacques Chirac de rol van de Fransen.  Is de Amerikaanse John Kennedy publiekelijk vermoord door de Amerikaanse overheid zelf? Vermoordt de Syrische president Bashae al-Assad zijn eigen bevolking of niet? Waarom zou Amerika, als de belangen hoog zijn, niet zo’n 3.500 eigen staatsburgers opofferen aan een hoger belang? Nederland verzwijgt nog steeds onze foute geschiedenis in Indië.  Het volk vreet alles als het bang is. Een angstig volk is te manipuleren en dat volk vreet alles op basis van angst.

 

Hoe wordt een en ander functioneel?

Net als ik weet de Bilderberggroep dat het financieel systeem niet houdbaar is, dus dient er wat te gebeuren. Net als ik weet de Bilderberggroep dat we met te veel mensen op deze aardkloot komen te zitten, dus moet er wat gebeuren. Net als ik weet de Bilderberggroep dat het zo niet verder kan. Net als ik weet de Bilderberggroep dat een totale oorlog alles vernietigt en daar is geen geld voor. Bill Gates en andere Bilderbergleden zien het net als ik het zie: er moet iets gebeuren. Dus kweek je meer en meer angst onder het volk, leer je hun niet teveel en houd je de kennis over het denken van hen weg.   Op basis van angst kun je het volk zo ver krijgen steeds verder te gaan in de identificatieplicht. Eerst een verplichte ID-kaart, nu al verplicht vingerafdrukken voor een ID-kaart en wat is er straks verplicht? Dieren hebben al chips geïmplanteerd gekregen.  Het is een gewenningsproces voor mensen. Het is nuttig en zinvol. Gegevens zijn geheim en niet te stelen. We raken er steeds meer aan gewend. Eyescans op luchthavens, daar zijn we ook al aan gewend.  Gezien de vele overvallen en berovingen en pinpasfraude is uiteindelijk de geïmplanteerde chip voor de mens de beste oplossing. Dat kan ik zo voorspellen. Wat is daar ook mis mee. Het is immers voor de eigen veiligheid. Het niet-nadenkend volk, incluis de meeste nieuws oplepelende journalisten volgen het gewillig.  Tel alles eens met elkaar op en denk er eens over na wat HAARP-technologie en een ingebouwde chip zouden kunnen bewerkstelligen ?  Ex-marinier Jesse Ventura laat in een van zijn serie minidocumentaires zien hoe hij bij een wetenschapper op bezoek gaat, die hem de werking van ELF-stralen demonstreert. De wetenschapper heeft een soort van mini-ELF-transponder laten bouwen en daarop een draagbare cd-speler aangesloten. Venture plaatst twee elektroden tegen zijn kin en drukt in opdracht zijn oren stijf dicht, terwijl door middel van ELF-signalen muziek wordt weergegeven. Ventura concludeert vervolgens dat hij de gespeelde muziek buiten zijn oren om rechtstreeks hoort in zijn hersenen. Is dit waar?

Tel HAARP-technologie, ‘weather en earthquake warfare’, waarvan het bestaan wordt toegegeven door het Amerikaanse ministerie van defensie. Steeds meer identificatieplicht met uiteindelijk de chip. Stagnerend onderzoek binnen het Europees Parlement naar het gevaar van HAARP. De te groot wordende wereldbevolking. Het opraken van de grondstoffen. De selectie van mensen, zuiveren van de minderheden, hetgeen een zich herhalende geschiedenis is. Denk aan Srebrenica.  Wat betreft chip-selectie, onze mobieltjes traceren ons dagelijks al tot op de meter nauwkeurig.  Nee, dit is onzin. Ja, dit is onzin, allemaal onzin. Dat wil ik niet weten, zelfs als het al waar zou kunnen zijn. Nee, dan liever een enorme plunderpartij van de kansarme jeugd, zoals in Londen in augustus 2011.  Geef mij maar een fijne bank, die vertrouw ik. En de overheid is mijn trouwe gezel, die goed voor mij zorgt. Van de Bilderberggroep wil ik niets weten. Liever blijf ik angstig. ik heb tenslotte een goed pensioen opgebouwd bij de bank.  En ik heb een noodpakket in huis. Ik heb water, een zaklantaarn en een transistorradio, waxinelichtjes en voedsel voor drie dagen, dus ik ben helemaal veilig.  Wat een onzin verder.   De kerncentrale in Tsjernobyl, die op doorroesten staat. Ach, de Oekraïne heeft mooie voetbalstadions gebouwd, dat is belangrijker. En met Fukushima komt het ook wel goed. Ja, een klein stukje van Japan is onbewoonbaar, maar dat hoort erbij. Who cares?

 

De zendmast van Hoogersmilde

De landmarks Lopik en Hoogersmilde hebben een probleempje, veroorzaakt door de heilige marktwerking –> economie –> adelhouders.  De zendmast in Hoogersmilde is ingestort, net als het World Trade Center in New York is ingestort. De reden van neervallen is verschillend. Alhoewel, in beide gevallen was het marktwerking door ego’s die het veroorzaakt hebben op basis van verkeerde keuzen, die nooit worden toegegeven. Larry Silverstein is inmiddels lekker aan het bouwen, dus fijn zijn zakken met aandelen aan het vullen, op Ground Zero.  Iedere mogelijkheid wordt door de politiek aangewend om het de adelhouders naar de zin te maken. Het is tenslotte hun gewenst walhalla erbij te mogen horen.  De economie drijft op geleend geld, de rente daarover betaalt de burger, de aandeelhouder wordt adelhouder, de politiek de lakei van de adelhouder. Dus privatiseer je alles, laat je de goedkoopste aanbieder die voldoet aan de kwaliteit en kostenbalans en ‘het beste’ uit de bus komt, het recht een en ander te exploiteren.

Toeval bestaat, zeker, ik ken dat zelf maar al te goed. Maar voor diegene die iets overkomt, bestaat het toeval niet of ook dat is weer toeval. Op toeval kun je niet bouwen. Toeval overkomt je of je nu net wel op de plek des onheils bent of juist niet.

Weer even terug naar de zendmasten in Lopik en Hoogersmilde. Na zo’n vijftig jaar ontstaat in beide zendmasten op dezelfde dag brand in de stalen torens en wel in de kabels naar de antennes, die oververhit raken en in brand vliegen. De overheid wenst dat de torens qua beheer in de markt worden gezet. Eigenaar was KPN. Een en ander wordt op basis van aanbesteding verdeeld. De grond blijft van KPN. Het betonnen deel (de eerste 100 meter) wordt het bezit van een andere eigenaar.  Het stalen deel (100 t/m 300 meter) wordt van weer een andere eigenaar. KPN zegt terecht tegen de nieuwe eigenaar, dat ze de kabels die KPN erin heeft aangebracht, tegen een bepaald bedrag kan overnemen. De nieuwe eigenaar vindt dat te duur en neemt de kabels niet over. KPN haalt daarom alle kabels uit de toren en mast. De nieuwe eigenaren van de toren en de mast gaan de ruimte onderverhuren.  Van mensen die het weten kunnen, verneem ik dat het in de toren van Hoogersmilde een aardige rotzooi aan het worden was. Veel bedrijven werken daar door elkaar heen.   Iemand die gaat aanbesteden vanuit marktwerking gaat scherp beprijzen, gaat een loopje nemen met de werkelijke kosten. Alles waarop je kunt bezuinigen, is winst. Nieuwe kabels, kunnen die wellicht niet wat goedkoper? Wat dunnere kabels zijn toch ook goed?   Op dezelfde dag ontstaat er brand in beide zendmasten. Lopik wordt gered. Mogelijk draait Hoogersmilde wat sterker door de uitval van Lopik. Er ontstaat brand op 180 meter boven de grond in een stalen mast van ongeveer 2.50 meter in doorsnede. Dat is onblusbaar. Niets draagt de toren dan de enkelvoudige dunne metalen koker zelf, waaraan de zware stalen kabels die de toren overeind houden en deze tevens zwaar naar beneden trekken, het metaal verzwakt en het gewicht doet de rest.

Het verschil in instorten tussen het World Trade Center in New York en de zendmast in Hoogersmilde is dat de breuk alleen ontstond op het te warm geworden gedeelte, dat eenvoudig opzij schoof en ongecontroleerd zijwaarts neerstortte. Het onderste deel had niets meer om zich staande te houden en viel dwars om. Het bovenste gedeelte viel eerst. Het staal van beide delen van de zendmast verpulverde niet geheel, alleen het hete deel werd week.  De Twin Towers in New York stortten echter geheel rechtstandig in op zichzelf, tot in de parkeergarages, alles keurig in de kelder, ook de niet warm geworden gedeelten. Net als WTC gebouw 7. De perfecte verwoesting.

Ik ga nu  uitdiepen waartegen u en anderen zullen zeggen ‘nee, dit kan niet waar zijn’, want ‘ik wil dat dit niet waar is’, hetgeen een reactie is waar ik in mijn essay al over schreef.

Kijk hoe de zendtoren van Hoogersmilde is ingestort. Het metaal op 180 meter boven NAP (80 meter stalen mast) wordt te heet. De tuidraden trekken aan de mast. Vervolgens wordt het bovenste deel van de mast naar beneden gedrukt door het gewicht van de tuidraden, die constant de mast naar beneden trekken (om die in normale toestand overeind te houden).   De druk versus het zachter worden van het metaal op 180 meter hoogte maken dat het bovenste deel van de stalen mast uiteindelijk op het zwakkere deel opzij wegschuift en afknapt. Het onderste deel is tenslotte nog steeds stabiel en sterk. Dat is niet heet. Het bovenste deel valt nagenoeg rechtstandig als een torpedo naar beneden, slaat nog even de top met de hoofdzenders over de betonnen basis heen, die daar als restant van de 300 meter hoge top bovenop blijven liggen. Het onderste deel van het stalen gedeelte reageert vertraagd, blijft als het ware nog even overeind staan. Pas als de top bijna geheel gevallen is, begint het onderste deel van de stalen buis om te vallen. Anders gezegd, de top van de mast stort niet in op het onderste deel, dat wegzakt door zwakte, maar het bovenste deel klapt eerst zijwaarts weg, omdat de basis van dat bovenste deel (180 t/m 300 meter) geen steun meer heeft. Dat topdeel valt eerst kapot, dan pas het deel daaronder.

En dan de ongemakkelijke, politieke en economische waarheid over de Twin Towers, World Trade Center gebouw 9 op 11 september 2001. The inconvenient truth. Vliegtuigen beladen met kerosine vliegen in de Twin Towers. Vliegtuigen vliegen om economische redenen niet vol kerosine op routes waar zij geen volle tanks voor hoeven te hebben. Bij beide vluchten ging het om relatief korte afstanden. De vliegtuigen vliegen in de stalen torens, die ieder naast staal ook een betonnen centrum en met staal versterkte betonnen vloeren hebben.    De toren van Hoogersmilde had maar één stalen drager, de mast zelf. De Twin Towers hadden elk dertig stalen hoofddragers. Er komt een afgetankt vliegtuig binnenknallen en er ontstaat brand. Dat vliegtuig kan nooit alle dertig hoofddragers simultaan gelijkmatig opwarmen en slap laten worden.    De branden woeden. WTC 1 stort in, bij WTC 2 zie je het duidelijker. Rondom is de verzwakking van de dertig dragers nooit gelijk, dus de top van het gebouw krijgt ‘zwakke benen’. Door de zwaartekracht wil de top wegzakken en die kiest de zwakste kant, waar het metaal het meest zacht is geworden. Het gevolg is dat de top de weg van de minste weerstand kiest en kantelt. Toch? De basis volgt mogelijk ná het wegvallen van de top.    Maar wat doen de Twin Towers? Bij de eerste toren zie het niet zo goed, maar bij de tweede toren wel. De top krijgt niet de kans weg te vallen. De bodem onder de top begint eerst weg te vallen, verdieping na verdieping en de top blijft er nagenoeg recht bovenop staan. De bovenkant heeft geen tijd om om te vallen en komt als het ware in een vrije val terecht, omdat de basis eronder heel snel wegvalt.  De logica gebiedt te zeggen, dat de brand nooit gelijkmatig kan zijn geweest over de dertig hoofddragers, dat de top eerst had moeten kantelen, dan zijwaarts had dienen weg te kantelen en mogelijk wat van de nog niet heet geworden delen van het gebouw had meegenomen en beschadigd. Maar zo ging het niet.  Bij de tweede toren zie je heel duidelijk hoe de basis verdieping voor verdieping wegvalt en wel zo snel, dat de top niet de tijd heeft om eerst om te vallen en pas als laatste op de restanten eronder kapot valt. De top barst pas, als die beneden aankomt en dus eerst de basis die niet heet was is weg gevallen.  Vergelijk het met de zendmast in Hoogersmilde. Dat eerst het tussengedeelte instort en de top er als het ware achteraan valt, de val van het tussengedeelte amper bijhoudende. Wat vertelt u dat?   WTC 7, het gebouw met veel omstreden dossiers daarin opgeslagen, is een duidelijk geval van ‘demolition’, oftewel gecontroleerde vernietiging. Onderzoek het op het internet. Wat zegt u dat?   Degenen die deze gebouwen vernietigden ten kosten van 3500 Amerikanen, is de regering waar wij zaken mee doen en van wie onze politici heel graag de hielen  likken voor ego-belangen.

Silverstein is weer lekker aan het bouwen.  Vindt u de rellen van de jeugd in Engeland nog steeds vreemd?

Wie zich in deze materie verdiept, zegt tegen zichzelf: ‘Oh, zit dat zó in elkaar.’ Bestudeer wat je nog kunt zien, want de molen van bewijzen verwijderen, draait hard.    De zendmast in Lopik draait op 9 augustus 2011 nog steeds niet op volle kracht. Ze zijn daar bang voor brand. Dat was vóór de aanbesteding niet zo, toch? Heerlijk die marktwerking, nietwaar?  Hoe denkt u dat de wereld er over tweehonderd jaar uitziet?

 

Aan de overheid

Weet u wat mooi is? Op 16 augustus 2011 wordt weer zo veel van mijn denken hiervoor geschreven bewaarheid. Ik heb het voorafgaande dan al klaar.    Bij het televisieprogramma Knevel en Van den Brink op 16 augustus is SP-fractievoorzitter Emile Roemer te gast. Terwijl nagenoeg iedereen het economisch systeem in de benen probeert te houden, is Emile Roemer ook een roepende in de woestijn. Hij zegt namelijk dat je de economische toestand gewoon dient te vergelijken met een gezin dat financieel in de problemen zit en het ene gat financiert met het andere gat. In normaal Nederlands betekent dit dat zo’n  gezin ‘gesaneerd’ dient te worden. Natuurlijk snappen media en schreeuwende politici dat niet.   Simultaan daaraan willen de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de franse president Nicolas Sarkozy meer economische eenheid binnen Europa. Zijn Merkel en Sarkozy leden van de Bilderberggroep?   Je legt angst aan binnen de bevolking, angst voor banen, pensioenen en inkomen en het volk vreet alles. De lijn is geheel conform het Bilderberg’streven.   Minister-president Mark Rutte en minister Jan Kees de Jager van Financiën moeten samen uitleg geven aan de Tweede Kamer inzake de sanering van Griekenland. Een enorm gegoochel met cijfers volgt.

Geachte overheid, regel even de verplichte chips voor de veiligheid van het volk, samen met Bill Gates als toeleverancier en de Bilderberggroep als leidinggevende.  Vertel het angstige volk, dat dit het beste is voor hun veiligheid. Zorg dat de selectie goed geregeld is en zet die HAARP-antennes aan.

Het beste is natuurlijk de overtallige ouderen te selecteren. Daar bespaar je veel pensioenuitkeringen mee, hetgeen goed is om het economische systeem weer in de benen te helpen. Het bespaart uitkeringen en je noemt het een ziekte. De pensioenfondsen komen gelijk weer in balans, wat goed is voor de adelhouders.  Frituur de hersenen van een negatief geselecteerde groep van de mensheid ter behoud van de planeet en behoud van de macht van de adelhouder. Dat zal technisch wel uitvoerbaar zijn. Nog een beetje angst erbij en het volk accepteert zo’n chip wel voor de eigen veiligheid. Misschien is de Bilderberggroep wel heel goed bezig met de wereld?

Verder gaat alles goed met mij.

 

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie

Geachte minister Opstelten,

Aangezien wij nu samen een clubje vormen van ontkennende pedofielen, nodig ik u uit op een borrel. Laat me even weten wat u graag drinkt en  dan heffen we samen het glas en toosten we op onze club, de Pedofielen Club Justitie Nederland (PCJN), en toosten we natuurlijk op uw ego en carrière. Alvast proost!   Of onze dochter er blij mee is dat ik met u in een club ga zitten, betwijfel ik. Omdat een ongelukje voor criticasters van de overheid, voor een luis in de pels, in een klein hoekje zit, heb ik nu alvast maar getoost met u.

 

De feiten

Geleend van een doorgestuurde mail:

Zie de wereld als een dorp met 100 inwoners rekening houdende met alle wereldbewoners dan zou dit dorp er als volgt uitzien:

57 Aziaten, 21 Europeanen, 14 Amerikanen, 8 Afrikanen 52 vrouwen en 48 mannen 70 niet-blanken, 30 blanken 70 niet-christenen, 30 christenen 89 heteromensen, 11 homo’s

6 personen zouden 59 procent van de totale wereldrijkdom bezitten 6 personen zouden de Amerikaanse nationaliteit hebben 80 zouden dakloos zijn 70 zouden analfabeet zijn 50 zouden afhankelijk zijn van iemand anders 1 zou sterven 1 zou een computer hebben 1 zou een diploma hebben

Wanneer men de wereld op deze manier bekijkt wordt duidelijk dat het begrip ‘aanvaarding’ en ‘studies’ over het denken nodig zijn

Indien je deze morgen wakker bent geworden en je bent niet ziek dan ben je gelukkiger dan 1 miljoen mensen die de komende dagen gaan sterven

Indien je nooit honger, eenzaamheid of het lijden van gewonden hebt meegemaakt, dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld.

Indien je naar een gebedsplaats kunt gaan zonder je bedreigd te voelen zonder gearresteerd te worden of zonder dat je gedood wordt dan ben je gelukkiger dan 3 miljard mensen in de wereld

Indien je eten hebt liggen in de koelkast, je gekleed bent, je een dak en een bed hebt, ben je rijker dan 70 procent van de wereldbevolking

Indien je een bankrekening hebt, een beetje geld in je portefeuille of een klein beetje geld in een doosje, dan hoor je bij de 8 procent rijkste mensen van de wereld

Als je dit kunt lezen ben je dubbel gezegend, want, je hoort niet bij de 2 miljard mensen die niet kunnen lezen en je hebt een computer

Iemand schijnt ooit gezegd te hebben:

werk alsof je geen geld nodig hebt

dans alsof er niemand naar je kijkt

zing alsof niemand naar je luistert

heb lief alsof niemand je ooit gekwetst heeft

 

 

Robbert Huijskens

 

Dit stuk ‘Nederland – Egoland’ vormt een onlosmakelijk geheel met mijn twee eerdere stukken ‘Essay, alles is omgekeerd’ en ‘Conclusie van Antwoord’,

beide te lezen op mijn website www.hoedenkik.nl.